top of page
Accounting Documents
021
Синтетска сметка

Вложувања во недвижности заради зголемување на капиталот

На сметката 021 - Вложувања во недвижности заради зголемување на капиталот, се евидентираат недвижностите кои се чуваат од страна на сопственикот за зголемување (на вредноста) на капиталот.

bottom of page