top of page
Accounting Documents
018
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на материјални средства

На сметката 018 - Вредносно усогласување на материјални средства, се евидентираат пресметаното вредносно усогласување на сите облици на материјални средства. Друштвото обезбедува аналитичка евиденција по основните сметки од оваа група на сметки.

bottom of page