top of page
Accounting Documents
912
Синтетска сметка

Премии врз основа на конверзија на приоритетни акции во обични акции

На сметката 912 - Премии врз основа на конверзија на приоритетни акции во обични акции, се евидентира остварената премија при конверзија на приоритетни акции во обични акции.

bottom of page