top of page
Accounting Documents
900
Синтетска сметка

Основна главнина - запишан и уплатен капитал

На сметката 900 - Основна главнина - запишан и уплатен капитал, се евидентира основната главнина која е запишана и уплатена согласно одредбите на Законот за трговските друштва.

bottom of page