top of page
Accounting Documents
893
Синтетска сметка

Резерви

На сметката 893 -Резерви, се евидентира распоредениот дел од нето добивка за резерви.

bottom of page