top of page
Accounting Documents
850
Синтетска сметка

Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва

На сметката 850 - Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page