top of page
Accounting Documents
85
Група

УДЕЛ ВО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ ЗАГУБА НА ПРИДРУЖНИДРУШТВА (САМО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КОНСОЛИДАЦИЈА)

На сметките од група 85 - Удел во останатата сеопфатна добивка/загуба на придружни друштва (само за потребите на консолидација), се евидентираат уделите во останатата сеопфатната добивка, односно загуба на придружените друштва во постапката на консолидација.

bottom of page