top of page
Accounting Documents
849
Синтетска сметка

Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените

На сметката 849 - Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page