top of page
Accounting Documents
848
Синтетска сметка

Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените

На сметката 848 - Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page