top of page
Accounting Documents
790
Синтетска сметка

Разлика на приходи и расходи од вкупното работење

На сметката 790 - Разлика на приходите и расходите од вкупното работење, се евидентира разликата меѓу приходите и расходите од работењето на крајот на пресметковниот период. До колку вкупните приходи се во поголем износ од вкупните расходи, за износот на вишокот на приходи над расходи се задолжува сметката 790, а се одобрува во корист на сметката 800 - Добивка пред оданочување. Доколку вкупните приходи се во помал износ од вкупните расходи, за износот на вишокот на расходи над приходи се задолжува сметката 801 - Загуба пред оданочување, а се одобрува во корист на сметката 790 - Разлика на приходите и расходите.

bottom of page