top of page
Accounting Documents
766
Синтетска сметка

Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик

На сметката 766 - Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик, се евидентираат приходите од ефектот од заштита од ризик од поврзани и неповрзани друштва, освен ефектот врз основа на валутна клаузула.

bottom of page