top of page
Accounting Documents
671
Синтетска сметка

Земјиште коe се чува за продажба

На сметката 671 - Земјиште кое се чува за продажба, се опфаќа земјиштето кое е набавено заради продажба, односно користеното земјиште за кое е донесена одлука за продажба.

bottom of page