top of page
Accounting Documents
66
Група

СТОКИ

На сметките од групата 66 - Стоки, се евидентираат залихите на стоки според називите на сметките од оваа група. Признавањето и вреднувањето на залихите на стоки се врши во согласност со МСС 2, други релевантни МСФИ и оддел 13 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page