top of page
Accounting Documents
65
Група

ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА НА СТОКИ

На сметките од групата 65 - Пресметка на набавката на стоки, се евидентира вредноста на набавените стоки по елементите на набавната цена. Користењето на сметките од оваа група не е задолжително.

bottom of page