top of page
Accounting Documents
610
Синтетска сметка

Недовршено производство на биолошки средства

На сметката 610 - Недовршено производство на биолошки средства, се евидентираат залихите според називот на сметката.

bottom of page