top of page
Accounting Documents
601
Синтетска сметка

Залиха на полупроизводи

На сметката 601 - Залиха на полупроизводи, се евидентира вредноста на залихите според називот на сметката.

bottom of page