top of page
Accounting Documents
600
Синтетска сметка

Производство (изградба) во тек

На сметката 600 - Производство (изградба) во тек, се евидентира вредноста на залихите според називот на сметката.

bottom of page