top of page
Accounting Documents
462
Синтетска сметка

Загуби врз основа на продажба на учество во капитал и хартии од вредност

На сметката 462 - Загуби врз основа на продажба на учество во капитал и хартии од вредност се евидентира загубата, ако учеството во капиталот и хартиите од вредност се продададат по пониска вредност од сметководствената вредност.

bottom of page