top of page
Accounting Documents
456
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на залихи

На сметката 456 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на залихи, се евидентира обезвреднувањето на материјали, резервните, делови, ситен инвентар и автогуми, производи и залиха на стоки во магацин и во продавница.

bottom of page