top of page
Accounting Documents
447
Синтетска сметка

Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки

На сметката 447 - Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки, се евидентираат трошоците за данок на имот, данок на додадена вредност на добра дадени како подарок и наградни игри, членарини на здруженија, фондови, стопански комори, трошоци за истакнување на фирми, трошоци за радиодифузна такса и останати трошоци.

bottom of page