top of page
Accounting Documents
416
Синтетска сметка

Трошоци за истражување и развој

На сметката 416 - Трошоци за истражување и развој, се евидентираат трошоци за активности за стекнување нови знаења, трошоци за истражување алтернативи на материјали, уреди, добра, системи и трошоци на развој кои не се признаваат како нематеријално средство согласност со МСС 38 и оддел 18 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page