top of page
Accounting Documents
400
Синтетска сметка

Трошоци за суровини и материјали (за производство)

На сметката 400 - Трошоци за суровини и материјали (за производство), се искажува вредноста на потрошените основни материјали, полупроизводи за вградување, помошни материјали, потрошениот материјал за чистење и одржување, останати директни и општи трошоци на погонот и на услужната единица.

bottom of page