top of page
Accounting Documents
40
Група

ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

На сметките од групата 40 - Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се искажува вредноста на трошењето во работењето, преку сметките на залихите во класа 3 или непосредно (без складирање) според називите на сметките од оваа група.

bottom of page