top of page
Accounting Documents
359
Синтетска сметка

Отстапување од стандардните (плански) цени на ситен инвентар, амбалажа и автогуми

На сметката 359 - Отстапување од стандардните (плански) цени на ситен инвентар, амбалажа и автогумите, се евидентира отстапувањето од стандардните (плански) цени на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите.

bottom of page