top of page
Accounting Documents
318
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на залихите на суровини и материјали

На сметката 318 - Вредносно усогласување на залихите на суровини и материјали, се евидентира разликата меѓу пониската нето продажна вредност и сметководствената вредност на залихите на суровини и материјали.

bottom of page