top of page
Accounting Documents
301
Синтетска сметка

Зависни трошоци на набавката

На сметката 301 - Зависни трошоци на набавката, се евидентираат трошоците поврзани со набавката на залихите, како што се: трошоците за транспорт, за утовар и истовар, посебните трошоци за пакување, трошоците на сопствениот транспорт, трошоците на сопствениот утовар и истовар, трошоците за шпедиција, трошоците за атест и контрола, трошоците за доработка и оплеменување за време на набавката на залихите и останати зависни трошоци на набавката.

bottom of page