top of page
Accounting Documents
292
Синтетска сметка

Пресметани трошоци за користење на права

На сметката 292 – Пресметани трошоци за користење на права, се евидентираат пресметаните трошоци за користење на права (франшиза, користење на трговски марки, лиценци, авторски права и за останати права.

bottom of page