top of page
Accounting Documents
269
Синтетска сметка

Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства

На сметката 269 - Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства, се евидентираат обврските кои не се евидентирани на другите сметки од групата 26.

bottom of page