top of page
Accounting Documents
265
Синтетска сметка

Обврски врз основа на есконтни работи

На сметката 265 - Обврски врз основа на есконтни работи, се евидентираат обврските врз основа на есконт на краткорочни хартии од вредност.

bottom of page