top of page
Accounting Documents
252
Синтетска сметка

Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица

На сметката 252 - Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page