top of page
Accounting Documents
230
Синтетска сметка

Обврски за данокот на додадена вредност

На сметката 230 - Обврски за данокот на додадена вредност, се евидентираат обврските врз основа на пресметаниот данок на додадена вредност.

bottom of page