top of page
Accounting Documents
229
Синтетска сметка

Останати обврски од добавувачи

На сметката 229 - Останати обврски од добавувачи, се евидентираат обврските кои не се евидентирани на другите сметките од групата 22.

bottom of page