top of page
Accounting Documents
195
Синтетска сметка

Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани

На сметката 195 - Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани, се евидентираат приходите од тековниот период кои не можеле да бидат фактурирани, а за кои настанале трошоци во тековниот период.

bottom of page