top of page
Accounting Documents
194
Синтетска сметка

Однапред платени патенти и лиценци

На сметката 194 - Однапред платени патенти и лиценци, се евидентираат однапред платените надоместоци за патенти и лиценци за период од најмногу 12 месеци, а кои се однесуваат на различни пресметковни периоди.

bottom of page