top of page
Accounting Documents
163
Синтетска сметка

Краткорочни кредити и заеми од странство

На сметката 163 - Краткорочни кредити и заеми од странство, се евидентираат краткорочните кредити и заеми со рок на доспевање до една година, дадени на неповрзани друштва во странство.

bottom of page