top of page
Accounting Documents
158
Синтетска сметка

Останати побарувања

На сметката 158 - Останати побарувања, се евидентираат побарувањата кои не се евидентирани на другите сметки од групата 15.

bottom of page