top of page
Accounting Documents
121
Синтетска сметка

Побарувања од купувачи во странство

На сметката 121 - Побарувања од купувачи во странство, се евидентираат побарувањата од купувачите од продажба на добра и услуги во странство.

bottom of page