top of page
Accounting Documents
118
Синтетска сметка

Останати побарувања од поврзани друштва

На сметката 118 - Останати побарувања од поврзани друштва, се евидентираат побарувањата од матични, зависни и други поврзани друштва за кои не е предвидена посебна сметка во рамки на групата 11.

bottom of page