top of page
Accounting Documents
039
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на долгорочните финансиски средства

На сметката 039 - Вредносно усогласување на долгорочните финансиски средства, се евидентира пресметаното вредносно усогласување на долгорочните финансиски средства во согласност со МСС 36 и МСС 39. Друштвото обезбедува аналитичка евиденција по основните сметки од оваа група на сметки.

bottom of page