top of page
Accounting Documents
02
Група

ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

На сметките од групата 02 – Вложувања во недвижности, се евидентираат недвижностите (земјиште и градежни објекти) кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 40 и други релевантни МСФИ и Оддел 16 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page