top of page
Accounting Documents
019
Синтетска сметка

Акумулирана амортизација на материјални средства

На сметката 019 - Акумулирана амортизација на материјалните средства, се евидентира исправката на вредност врз основа на пресметаната амортизацијата на сите облици на материјални средства.

bottom of page