top of page
Accounting Documents
01
Група

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

2.На сметките од групата 01 - Материјални средства, се евидентираат материјалните средства кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 16, МСС 17, МСС 36, МСС 41 и други релевантни МСФИ и во согласност со одделите 17, 20, 27 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page