top of page
Accounting Documents
008
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на нематеријални средства

На сметката 008 - Вредносно усогласување на нематеријалните средства се евидентира пресметаното вредносно усогласување на сите облици на нематеријални средства. Друштвото обезбедува аналитичка евиденција по основните сметки од оваа група на сметки.

bottom of page