top of page

Работен тек (workflow)

Постави работни текови што ги поврзуваат бизнис-процесните задачи изведувани од различни корисници

Продажби и маркетинг

#СтандарденПакет

Продажби и маркетинг

Надвор од стандардните рамки, Dynamics NAV го подржува работниот тек на одобрување на одреден продажен документ или купувач, кој на корисницте (Users) им овозможува да ги поднесат продажните документи за верификација согласно однапред дефинирана хиерахија на менаџери за за одобрување.

Одобрувањата  можат да бидат изведени со финансов менаџер или друг менаџер со слична улога во комапнијата.

 

На тој начин, можеш да имаш работни процеси за кои е потребна согласност кога продажниот попуст го надминува лимитот и има потреба од одобрување на продажните менаџери или можеш да испраќаш нотификации до менаџерите кога се креирани нови купувачи од посебна географска територија.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Работен тек (workflow)
Функционалности за работни текови и одобрувања
Општо за работни текови
Општо за работни текови
Продажби и маркетинг
Продажби и маркетинг
Набавки и интеграција
Набавки и интеграција
Групи на работни текови и карактеристики
Групи на работни текови и карактеристики

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page