top of page

Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување

Општо: Основни средства

#СтандарденПакет

Општо: Основни средства

Целосен пакет за работа со основни средства и ситен инвентар

Следете ги основните средства како што се згради, машини и опрема. Исто така, можете да книжите различни трансакции со основните средства: амортизација, отпис, одлагање.

 

За секое основнo средство, поставете книга за амортизација, во која ќе бидат дефинирани начините и останатите услови за пресметка на амортизацијата.

 

Можете да поставите неограничен број на книги за амортизација за задоволување на законските прописи, како и за даночни и интерни сметководствени цели. Овој модул е прилагоден за интернационални компании кои треба да користат повеќе начини на амортизација.

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (181)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (236)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (466)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (3770)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (142)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (274)

Како-да: Пресметка и плаќање на кирија од фирма на сопственик – физичко лице преку УЈП (177)

Вид на обврска при пресметка на платите (106)

Каровска: Законот за заштита на лични податоци стапува на сила на 24 авг 2021 (193)

Про Агенс: Табеларен преглед на износите за регрес за годишен одмор во годината 2021 (4681)

Основни средства
Функционалности за основните средства и ситниот инвентар
Општо: Основни средства
Општо: Основни средства
Рекласификација
Рекласификација
Алокација на основни средства
Алокација на основни средства
Ситен инвентар
Ситен инвентар
Осигурување
Осигурување
Одржување
Одржување

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page